Čističky odpadních vod (ČOV) – obecný pohled je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Čistírny bývají budovány v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod z potravinářské a zemědělské výroby. Dále bývají u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými.

Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna.

Jak taková ČOV funguje v závislosti na správné funkci lapače tuků : Odpadní voda je do čistírny přiváděna kanalizační sítí, zpravidla u gastronomických provozů bývá předřazeným zařízením před čističkou odpadních vod lapák tuků, který by měl co nejvíce eliminoval množství rozpuštěného tuku v odpadních vodách, které dále putují do ČOV a jsou pro správný chod čističek nežádoucí.

Aplikace našich přípravků, které se používají v kanalizačním systému před lapači tuků (BILIKUK®, BIOLAP, HYDROPACK) , jsou jiné než ty které je potřeba provést za lapačem tuků a v ČOV (BIOSTABIL). Každá aplikace z naší produkce, však pomáhá zároveň i ČOV dodávkou potřebných organismů, nutrientů a látek (nitrifikace a zejména denitrifikace).

Lapače tuků by měly být umístěny u většiny gastronomických provozů a výroben, které produkují biologický odpad ( školy, jídelny, vývařovny, nemocnice, pečovatelské domy, hotely, restaurace, fast foody, obchodní domy, vojsko, výrobny lahůdek, masný průmysl ad.) Lapač tuků je nejdůležitější článek před ČOV, ale je mnohdy velmi podceňován a to nejen producenty, ale především výrobci a projektanty. Únik hydrofobních látek (tuků) způsobuje na ČOV nemalé problémy.

Kromě mechanických částí, které jsou více namáhány, je to především biologická část ČOV. Ta za přítomnosti tuků má problémy v nitrifikační i denitrifikační zóně a zejména pak v dosazovací nádrži, kde se mohou tvořit vláknité organismy (M.parvicella, N.limocola, GALO…) Lapač tuků je tedy důležitá část, o kterou by se měl provoz producenta pečlivě starat. Při jeho nesprávné konstrukci, nadměrném používání detergentů a vypouštění příliš horké vody z provozu, dochází k úniku jeho obsahu do kanalizace a následně až na ČOV.

Jednotlivé fáze čištění odpadních vod v ČOV

Mechanický stupeň (tzv. hrubé předčištění) Na přítoku do čistírny prochází voda mechanickým stupněm. Nejprve jsou využity česle, kde dochází k odstranění hrubých nečistot. Na dno sedimentuje tzv. surový kal, který je odčerpáván a odváděn do anaerobního stupně. Uprostřed se nachází mechanicky vyčištěná voda obsahující pouze 10 % nečistot. Tato voda postupuje do biologického (aerobního) stupně. Zcela na povrchu se nachází lehké usazeniny, které jsou shrnovány a skladovány či páleny.

Biologický aerobní stupeň

Do tohoto stupně vstupuje voda po mechanickém vyčištění. Principem je využití aerobních bakterií, které ve svém metabolismu odbourají 99 % organického znečištění vody. Náše bioenzymatická bakteriální směs BIOSTABIL , je ozdravná a intenzifikační mikrobiologická náplň určená pro tento stupeň biologického čištění ČOV.Tyto Mezi hlavní procesy tohoto stupně patří mineralizace, kde se v procesu aerobní respirace odbourávají uhlíkaté organické látky za vzniku CO2 a vody. Další částí mineralizace je amonifikace, kdy dojde k odbourání dusíkatých organických látek na amonný iont. Dalšími procesy jsou nitrifikace (přeměna amonného iontu na dusičnany), imobilizace, a detoxikace. Takto zpracovaná voda vstupuje do II. sedimentace. Zde vzniká čistá voda, která opouští čistírnu, a aktivovaný kal. Aktivovaný kal je následně využit v anaerobním stupni (přebytečný aktivovaný kal), nebo k zaočkování biologického stupně (vratný aktivovaný kal).