Lapáky tuků – obecně

Lapače tuků by měly být umístěny u většiny gastronomických provozů a výroben, které produkují biologický odpad ( školy, jídelny, vývařovny, nemocnice, pečovatelské domy, hotely, restaurace, fast foody, obchodní domy, vojsko, výrobny lahůdek, masný průmysl ad.) Lapač tuků je nejdůležitější článek před ČOV, ale je mnohdy velmi podceňován a to nejen producenty, ale především výrobci a projektanty. Únik hydrofobních látek (tuků) způsobuje na ČOV nemalé problémy.

Chybně navržený a umístěný lapák tuků je nejčastějším problémem gastronomických provozů a vývařoven. Vzhledem k nejasnostem a neznalostem při projektování těchto provozů, dochází k mnoha nenapravitelným situacím (nevhodné umístění lapáku tuků, nedostatečná velikost lapáku tuků atd..), které potom zákazníkům komplikují plynulý chod provozu a často způsobí (ucpání potrubí, přeplnění lapače tuků, nadměrný zápach uvnitř provozu, výskyt hlodavců a podobně) a mají mnohdy za následek odstávku provozu, ušlí zisk a v neposlední řadě neplnění emisních limitů stanovených kanalizačním řadem jednotlivých obcí vedoucí často k sankcím ze strany vodoprávního úřadu nebo správce kanalizace.

Optimální lapák tuků

Základním krokem navržení fungujícího lapáku tuků je stanovení jeho geometrického tvaru, který respektuje gravitační energii odpadní vody. Kapacita a správné členění přepážek je samozřejmostí, bez které lapák tuků nebude nikdy funkční. Nefunkční lapák tuků, má za následek nevyhovující emisní limity odpadních vod a v dnešní době nemalé sankce od vodoprávního úřadu nebo správce kanalizace. Základní službou v těchto provozech je posouzení funkčnosti lapáku tuků a předčištění odpadních vod tak, aby vyhovovaly kanalizačnímu řádu a emisním limitům. K této aplikaci je používán osvědčený a léty prověřený mikrobiologický přípravek z řady BILIKUK® (zkratka pro biologickou likvidaci urychlenou konformací). Výhodou těchto mikrobiologických přípravků je jejich používání v mnoha zemích světa, stálý výzkum, inovace a velmi přísná jakostní kritéria výroby. Separace zbytků jídel a použitých rostlinných (potravinářských) olejů, je součástí komplexního balíčku služeb. K tomu patří i periodická údržba kanálků a předčisticího zařízení ( lapáku tuků), vzorkování u akreditované laboratoře. Před samotným zavedením služeb a stanovení ceny, je nutné se seznámit s provozem a provozními údaji, které se týkají dané problematiky. O to se postarají naši technici s osobou odpovědnou za provoz. Po vyhodnocení provozních údajů a případných specifik provozu se navrhne několik variant opatření. Zákazník si může vybrat variantu, která je pro něj z hlediska ekonomického a legislativního optimální.

Závěrem

Lapač tuků je tedy důležitá část, o kterou by se měl provoz producenta pečlivě starat. Při jeho nesprávné konstrukci, nadměrném používání detergentů a vypouštění příliš horké vody z provozu, dochází k úniku jeho obsahu do kanalizace a následně až na ČOV. Aby se předcházelo v maximálně možné míře těmto problémům, je třeba proces rozkladu v lapačích tuků urychlit – intenzifikovat. (BILIKUK, BIOLAP, HYDROPACK) V lapači tuků se vyskytují mikroorganismy (stejně jako jinde v přírodě), které se podílejí na biodegradaci (rozkladu) jeho obsahu (tuků, proteinů, škrobů, cukrů-tzv. extrahovatelných látek). Protože je zde většinou málo rozpuštěného kyslíku a hodně tenzidů z čistících přípravků ( ne vždy vhodných), tak je proces rozkladu pomalý a problematický. Kromě nepříjemného a intenzivního zápachu, možných patogenních organismů a nebezpečných plynů, dochází i k překračování povolených emisních limitů odpadních vod. Za to hrozí od vodoprávního úřadu nemalé sankce.