Údržba lapáků tuků

Údržba lapáků (odlučovačů) tuků

Chybně navržený lapák tuků je nejčastějším problémem gastronomických provozů, hotelů, obchodních domů a restaurací.

Vzhledem k nejasnostem a neznalostem při projektování těchto provozů, docházelo (a stále dochází) k mnoha nenapravitelným situacím (nevhodné umístění lapáku tuků, nedostatečná velikost lapáku tuků atd..), které potom zákazníkům komplikují plynulý chod provozu. Tyto komplikace (ucpání potrubí, přeplnění lapače tuků, nadměrný zápach, hlodavci, atd..)  mají mnohdy za následek odstávku provozu, ušlí  zisk a v neposlední řadě neplnění emisních limitů stanovených kanalizačním řadem jednotlivých obcí vedoucí často k sankcím ze strany vodoprávního úřadu nebo správce kanalizace.

 

Img

 

Optimální lapák tuků

Základním krokem  navržení fungujicího lapáku tuků je stanovení jeho geometrického tvaru, který respektuje gravitační energii odpadní vody. Kapacita a správné členění přepážek je samozřejmostí, bez které odlučovač tuků nebude nikdy funkční. 
Nefunkční lapák tuků, má za následek nevyhovující emisní limity odpadních vod a v dnešní době nemalé sankce od vodoprávního úřadu nebo správce kanalizace. 
 
Základní službou v těchto provozech je posouzení funkčnosti lapáku tuků a předčištění odpadních vod tak, aby vyhovovaly kanalizačnímu řádu a emisním limitům. K této aplikaci je používán osvědčený a léty prověřený mikrobiologický přípravek z řady BILIKUK® (zkratka pro biologickou likvidaci urychlenou konformací). 
Výhodou těchto mirobiologických přípravků je jejich používání v mnoha zemích světa, stálý výzkum a inovace a velmi přísná jakostní kritéria výroby. Separace biologicky rozložitelných odpadů (BRO) neboli zbytků jídel a použitých rostlinných (jedlých)  olejů, je součástí komplexního balíčku služeb. K tomu patří i periodická údržba kanálků a předčisticího zařízení ( lapače tuků), vzorkování u akreditované laboratoře a posouzení čistících procesů dle REACH - nařízení ES 1907/2006. 
 
Před samotným zavedením služeb a stanovení ceny, je nutné se seznámit s provozem a provozními údaji, které se týkají dané problematiky. O to se postarají naši technici s osobou odpovědnou za provoz. Po vyhodnocení provozních údajů a případných specifik provozu se navrhne několik variant opatření. Zákazník si může vybrat variantu, která je pro něj z hlediska ekonomického a legislativního optimální. 
 

 

Při zavedení těchto služeb vycházíme z aktuální legislativy EU. 
 
Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy 
Nařízení vlády č. 229/2007 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,  
Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 
Prováděcí vyhláška 428/2001 Sb kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č.515/2006 Sb. 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, ve vyhlášce č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), dále jen vyhláška č. 341/2008 Sb., v zákoně č. 156/1998 o hnojivech, v platném znění a v Nařízení (ES) č. 1774/2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě. 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009 sb., 
kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných 
produktů (VŽP), které nejsou určeny k lidské spotřebě atd.